Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Các nhân vật trong TAM QUỐCĐƯỜNG VĂN vịnh các nhân vật Tam Quốc ( tiếp)


1.     MÃ SIÊUKhiến Tào Man cắt râu, quẳng áo,

Đấu dư trăm hiệp cùng Hứa, Trương.

Vén mây mù nhìn thấu trời xanh!

Cẩm Mã Siêu thuận hàng Huyền Đức.* Tự Mạnh Khởi, con trai Mã Đằng, thái thú Tây Lương. Mã Siêu nổi tiếng đẹp trai, dũng tướng. * Tại trận Đồng Quan, bị Mã đuổi riết; Tào chạy trốn chí chết đến mức phải cắt râu, quẳng áo để giấu mình. *Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu. Mã Siêu đại chiến cửa Hà Manh * Trương Phi suốt ngày đêm đánh nhau với Mã Siêu, không phân thắng bại. * Câu nói của Mã khi về hàng Lưu Bị. * Mã Siêu đứng thứ tư trong Ngũ hổ đại tướng Thục Hán. (Hồi 65).2.     HOÀNG TRUNGNgoài 70, lão tướng vẫn cường!

Núi Định Quân, chém Hạ Hầu Uyên!

Tha Quan Vũ, cứu Ngụy Diên,

Tín cao, nghĩa cả một niềm Hán Thăng!* Tự Hán Thăng, đứng thứ 5 trong Ngũ hổ đại tướng. Qua đời năm 75 tuổi (221) trong chiến dịch đông chinh của Lưu Bị tại Hào Đình (Hồi: 53, 70, 71, 83).3.     VIÊN THUẬTNgọc tỷ mà chi? Viên cứ say!
Tiếm hiệu, xưng vương được mấy ngày?!
Lại đòi dâng mật, khi cùng lộ,

Thổ huyết đi tong! Bọng máu nhầy!** Tự Công Lộ, em Viên Thiệu, thái thú Nam Dương, 1 tên tuổi trong quần hùng đánh Đổng Trác. Được Tôn Sách dâng ngọc tỷ (ấn ngọc truyền quốc của các hoàng đế Trung Hoa, được đúc từ thời Tần Thủy Hoàng), vội vã tự xưng đế; bị các chư hầu vây đánh, đại bại. Trên đường thua chạy, đói khát, đòi dâng mật ăn. Nhà bếp nói: Chỉ có nước máu! Thuật kêu to 1 tiếng, thổ huyết, chết. Hết đời 1 gã quân phiệt Tàu ngu ác, hiếu danh, ngông cuồng.


4.                        VIÊN THIỆUTam công tam kiếc 3 đời,

Lẫy lừng thiên hạ, một thời họ Viên.

Tranh hùng Tào Tháo đòi phen,

Triệt lương Quan Độ, rục liền tủy xương.** Tự Bản Sơ, bạn cùng làng, cùng triều  với Tào Tháo; dòng dõi danh gia vọng tộc, thủ lĩnh quần hùng, xưng hùng xưng bá ở miền Bắc Hoàng Hà; nhiều lần tranh giành điạ bàn với Tào Tháo. Bị Tháo đánh thua to tại Quan Độ. Từ đó dẫn đến thất bại hoàn toàn. (Hồi 30 – 31)5.                        LÃ BỐHữu dũng vô mưu, tham vàng, phản trắc,

Họa kích, Xích thố vô dụng Hạ Bì.

Vẫn muốn thăm quê với nàng Điêu lần trót,

Giảo hình chờ, hão huyền chi vào lão tai to!?* Tự Phụng Tiên, con nuôi Đinh Nguyên và Đổng Trác; chồng Điêu Thuyền, 1 trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa cổ. Lã rất đẹp trai, sức khỏe vô địch, sử cây phương thiên họa kích, cưỡi ngựa Xích thố ngày đi ngàn dặm; nhưng vô mưu và phản trắc, tham lợi quên nghĩa; Lã bị Tào Tháo dùng mưu bắt sống, treo cổ ở thành Hạ Bì. Trước khi thọ hình, Lã cầu Lưu Bị (tai to) xin Tào tha chết! Nhưng không được Tào – Lưu chấp nhận. * Điêu Thuyền – một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa  cổ - trung đại, vợ lẽ Lã Bố. (Hồi 19)6.                        CHU DUHỏa công Xích Bích, đại phá Tào Man,

Liên tiếp bẽ bàng thua mưu Gia Cát!

Ôi! nợ Kinh Châu - nỗi đau được, mất!

Hẹp hòi, đố kỵ hại Chu Lang!- Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng?!

Câu than cuối cùng tràn trề phẫn hận!

Đô đốc kiêu hùng, oai trấn Trường Giang,

Hồn phiêu đâu, nơi sóng nước Sài Tang?...* Tự Công Cẩn (175 – 210); bạn thân và anh em đồng hao với Tôn Sách, Đại đô đốc nước Ngô. Chu rất đẹp trai, văn võ song toàn, đặc biệt thạo thủy chiến và âm nhạc; lập công đầu trong trận Xích Bích; nhưng tính đố kỵ, đa nghi, hẹp hòi. Chu chết vì vết thương bật vỡ, năm 36 tuổi, tại Sài Tang. (Hồi 51, 55, 56, 57).
                  
( Còn  nữa)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét