Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013

Hình tượng CẬU VÀNG...


H×nh tƯ­îng “CËu vµng”
trong s¸ng t¹o nghÖ thuËt cña Kim L©n
Nguyễn Thị Lan
1. Kim L©n (1921-2007), mét trong nh÷ng nhµ v¨n xuÊt s¾c nhÊt cña v¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i.
Kh¸c víi nhiÒu nhµ v¨n trÎ b©y giê viÕt rÊt µo ¹t, nhµ v¨n Kim L©n viÕt rÊt dÌ sÎn. ¤ng tù ®ïa m×nh lµ L·n «ng. Trong tiÓu sö v¨n häc, in trong kû yÕu cña Héi nhµ v¨n ViÖt Nam, tËp “Nhµ v¨n ViÖt Nam hiÖn ®¹i” vÒ s¸ng t¸c, t¸c phÈm cña Kim L©n ®ư­îc giíi thiÖu ch­ưa ®Çy hai dßng: t¸c phÈm ®· xuÊt b¶n: “Nªn vî nªn chång” (TruyÖn ng¾n 1955), “Con chã xÊu xÝ” (TruyÖn ng¾n 1962), “HiÖp sÜ gç”, “«ng c¶ Ngò”, “TuyÓn tËp Kim L©n” (1998,2003).
NghÜ  nhiÒu, sèng kü, viÕt Ýt, Kim L©n cã thÓ nh×n tËn m¾t c¸i g× m×nh viÕt ra ®· t×m ®ư­îc chç ®øng l©u dµi víi ®êi.
Trong cuéc ®êi s¸ng t¹o nghÖ thuËt cña m×nh cã thÓ nãi Kim L©n bÞ ¸m ¶nh vµ kh¸ g¾n bã víi h×nh t­ưîng con chã.
Chã lµ gièng vËt ®ư­îc thuÇn dư­ìng vµ ë víi ngư­êi sím nhÊt c¸ch ®©y kho¶ng mư­êi ngh×n n¨m. Chã gióp ngư­êi nhiÒu viÖc ®«i khi lµ b¹n cña ng­ưêi. Chã th«ng minh, dòng c¶m ®Æc biÖt lµ t×nh c¶m thñy chung víi ng­ưêi. Con chã kh«ng bao giê ph¶n béi. Trung thµnh lµ mét phÈm chÊt vÜ ®¹i cña con ngư­êi, lµ ®øc tÝnh kh«ng thÓ thiÕu ®­ưîc cña nh÷ng nh©n c¸ch lín cña c¸c bËc qu©n tö, kÎ tiÓu nh©n kh«ng cã ®øc tÝnh ®ã. Như­ng trung thµnh lµ mét ®øc tÝnh cè h÷u, bÊt di bÊt dÞch, lµ b¶n tÝnh cña con chã, kh«ng cã ngo¹i lÖ. Cæ kim §«ng T©y cã nhiÒu tÊm g­ư¬ng tiÕt liÖt cña chã lay ®éng lßng ngư­êi. ChÝnh v× vËy “cËu Vµng” (xin mư­în c¸ch gäi cña L·o H¹c trong t¸c phÈm cïng tªn cña Nam Cao) ®· trë thµnh “nh©n vËt” gÇn gòi vµ th©n thuéc víi giíi cÇm bót xư­a nay.
2. Trë l¹i víi Kim L©n, h×nh tư­îng “cËu Vµng” lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trong t¸c phÈm cña «ng lµ truyÖn “Con chã xÊu xÝ”. “Con chã xÊu xÝ”, nh©n vËt chÝnh cña truyÖn th©n phËn thËt hÌn kÐm. Khi cßn sèng nã “v« danh” (kh«ng cã tªn). Gäi nã ng­ưêi ta chØ viÖc “ªu, ªu”. Nã xÊu xÝ ®Õn ph¸t ghª. “Nã kh«ng thÓ gäi lµ con chã ®­ưîc n÷a. Nã b»ng c¸i n¾m ®Êm thÕ nµy, võa bÐ, võa lư­êng, cßm dãm nh­ư con chuét chï èm Êy.” (…) “Nã ngåi gï gï ngoµi bãng n¾ng nh­ư anh nghiÖn thiÕu thuèc. C¸i mÆt gôc xuèng rít r·i ch¶y ra, hai con m¾t ­ít nhoÌn hai côc nhö tr¾ng nh·. C¸i lư­ng khßm khßm næi lªn tõng ®èt, tõng ®èt xư­¬ng sèng” C¸i con chã khèn khæ Êy kh«ng cßn ®ñ l«ng ®Ó che kÝn th©n thÓ n÷a: “L«ng nã lư­êng ¨n rông tõng ®¸m l¬ ph¬, nham nhë vµ ®á hán như­ ®¸m cá ý. Da bông, da lư­ng, da cæ trËt ra sÇn sïi, cãc n¸y ®Õn c¶ c¸i ®u«i còng kh«ng ®ñ l«ng. §u«i nã thun lñn mét mµu x¸m xÞt nh­ư ®u«i con chuét cèng giµ” (…) Nh÷ng ®o¹n v¨n t¶ ngo¹i h×nh “con chã xÊu xÝ” lµ nh÷ng ®o¹n tuyÖt bót cña t¸c phÈm.
ChÝnh v× xÊu thÕ nã ph¶i chÞu sù h¾t hñi, ghÐt bá cña mäi ngư­êi trong nhµ. Nã lµm “bÈn m¾t” mäi ng­ưêi. Tõ lóc mua vÒ ®Õn lóc chÕt nã kh«ng ®­ưîc mét lÇn vuèt ve. Sù thèng khæ cña nã ®Õn bi hµi. Ngư­êi ta chØ chê nu«i vµi th¸ng ®Õn khi nµo to th× “cho mét chµy” “khö” nã ®Ó “lµm mét chÇu v¨n hãa cao”.
GiÆc ®¸nh ®Õn, «ng chñ ch¹y giÆc bá nã ë l¹i nhê mét ngư­êi kh¸c nu«i. Như­ hiÓu ®ư­îc t×nh thÕ bÞ bá r¬i, “con chã lÆn léi trong c¸i xÝch c¨ng th¼ng, c¸i xÝch vÝt cæ nã l¹i, nã cè nhoai ngư­êi vÒ phÝa «ng chñ mµ kh«ng ®­ưîc, nã tru lªn tõng håi. Nã biÕt chñ nã bá r¬i nã”.

Tõ lóc chñ ®i “con chã kh«ng chÞu ¨n uèng g×. Nã chØ kªu. Nã kªu suèt ngµy ®ªm. Mét ®ªm, nã xæng xÝch ®i ®©u mÊt”. Tư­ëng con chã bá ®i mÊt tÝch. Như­ng khi giÆc rót, chñ trë vÒ nhµ, Bçng nghe thÊy: “…ë ngoµi vư­ên sau cã mÊy tiÕng chã hó lªn th¶m thư­¬ng vµ ghª rîn. Tõ sau bôi døa rËm r¹p, con chã khèn khæ Êy l¶o ®¶o ®i ra. Ngư­êi nã run lªn bÇn bËt. Nã gÇy qu¸, chØ cßn mét dóm xư­¬ng da xéc xÖch, rông hÕt l«ng. Nã ®ãi qu¸, ®i kh«ng v÷ng n÷a. Nã ®i ng· dói bªn nµy, dôi bªn kia. Råi nã kh«ng cßn ®ñ søc mµ ®i n÷a. Nã n»m bÕt trªn ®Êt, róm ngưêi l¹i, lÕt lÕt lª dÇn vÒ phÝa chñ. Lóc Êy c¶ ngư­êi nã chØ cßn c¸i ®u«i lµ cßn ngã ngo¸y ®­îc ®Ó mõng chñ vµ c¸i l­ưìi liÕm liÕm vµo tay chñ. Khèn n¹n con chã! §ư­îc gÆp chñ nã mõng qu¸. Tõ trong hai con m¾t ®ê ®Én cña nã mÊy giät n­ưíc ch¶y ra. L¸t sau th× nã kh«ng liÕm ®ư­îc n÷a. C¸i ®u«i ngo¸y ®uèi dÇn, yÕu dÇn råi im h¼n. Nã chÕt”.
Con chã ®· cè ®îi chñ vÒ vµ chÕt bªn chñ. Nã ®· chÕt mét c¸ch th¶m thiÕt vµ trung hËu.
§o¹n v¨n miªu t¶ thËt sinh ®éng vµ c¶m ®éng. Mét con chã bÞ b¹c ®·i ®ñ ®iÒu, trong hoµn c¶nh dï tèi t¨m ®Õn ®©u còng kh«ng bá chñ. Mét con chã xÊu xÝ ghÎ lë, v« dông nh­ưng cã nghÜa.
T¸c phÈm “Con chã xÊu xÝ” lµ c¸i mèc nhµ v¨n Kim L©n ngõng viÕt v¨n. Tõ khi c«ng bè truyÖn «ng th«i kh«ng viÕt n÷a. ¤ng nãi r»ng “khi ngư­êi ta ®· nhËn ra m×nh lµ con chã xÊu xÝ råi th× biÕt lµm g× n÷a ®©y” (Lêi kÓ cña NguyÔn Quang ThiÒu).
TuyÖt t¸c nµy cã lÏ lµ c¸i ®Ønh mµ Kim L©n tù thÊy m×nh khã cã thÓ v­ît qua.
3. Tuy nhiªn, duyªn nî víi “CËu Vµng” ë nhµ v¨n Kim L©n ch­ưa thÓ hÕt. Ta l¹i gÆp Kim L©n víi “cËu Vµng” trong phim “Lµng Vò §¹i ngµy Êy”.
Lµ ngư­êi cã nhiÒu tµi, ngoµi viÕt v¨n Kim L©n cßn ®ãng kÞch, ®ãng phim. Mét sè vai tiªu biÓu «ng tham gia diÔn xuÊt cã thÓ kÓ: Thèng lý P¸ Tra trong “Vî chång A Phñ”, L·o H¹c trong “Lµng Vò §¹i ngµy Êy”; Lý Cùu trong “ChÞ DËu”, L·o PÊu trong “Con V¸”; C¶ KhiÕt trong vë “C¸i tñ chÌ” cña Vò Träng Can.. Nhµ v¨n T« Hoµi, b¹n cña Kim L©n håi tư­ëng: “… «ng ®ãng kÞch còng rÊt tµi. ¤ng ®ãng phim chØ vµo vai th»ng mâ trong phim A Phñ trá ngãn tay xØ v¶ mÊy c©u, l¹i vµo vai L·o H¹c cña Nam Cao. L·o H¹c chØ than thë, vuèt ve con chã vµng mÊy c©u, ng­ưêi xem ®· ph¶i r¬i n­ưíc m¾t”.
Nhµ v¨n Lª ThiÕu Nh¬n rÊt chÝ lÝ khi cho r»ng: “Nhµ v¨n Nam Cao kh«ng lÊy nhµ v¨n Kim L©n ®Ó x©y dùng nh©n vËt L·o H¹c nh­ưng dư­êng nh­ư viÕt tÆng L·o H¹c cho nhµ v¨n Kim L©n. Mai nµy nÕu dùng l¹i mét bé phim kh¸c vÒ L·o H¹c th× kh«ng ai thÓ hiÖn tµi t×nh b»ng nhµ v¨n Kim L©n ®ư­îc. “C¸i vãc d¸ng hom hem, c¸i giäng nãi thÒu thµo, c¸i nh×n run rÈy, ®«n hËu…khiÕn c«ng chóng kh«ng thÓ ph©n biÖt nhµ v¨n Kim L©n ®· biÕn vµo L·o H¹c, hay L·o H¹c ®· nhËp hån vµo nhµ v¨n Kim L©n”.
Trë l¹i víi h×nh tư­îng “CËu vµng” trong s¸ng t¹o nghÖ thuËt cña Kim L©n.
NÕu trong “Con chã xÊu xÝ” “CËu Vµng” lµ mét con chã khèn khæ, con chã trung thµnh, th× trong phim “Lµng Vò §¹i ngµy Êy” “cËu” lµ mét con chã bÞ chia l×a. “CËu” chia l×a víi L·o H¹c ®Ó ®i vµo câi chÕt.
4. Ngõng s¸ng t¸c như­ng nh÷ng n¨m cuèi ®êi Kim L©n l¹i Êp ñ viÕt mét truyÖn ng¾n. C¸i truyÖn ng¾n cuèi cïng trong ®êi «ng ®· chuÈn bÞ ®Çy ®ñ råi như­ng råi «ng kh«ng viÕt. §ã lµ truyÖn ng¾n vÒ t×nh b¹n cña mét ng­ưêi ®µn «ng c©m víi mét con chã gi÷a thÕ giíi ng«n ng÷ nhèn nh¸o cña cuéc sèng xung quanh; con chã vµ ng­ưêi ®ång c¶m víi nhau như­ ®«i tri kû. TÊt c¶ ng­ưêi sèng xung quanh anh ta như­ng ch¼ng ai hiÓu ®­ưîc anh ta nãi g×, nghÜ g×. KÓ c¶ ngư­êi mÑ ®Î ra anh ta. Duy chØ cã con chã lµ hiÓu ®­ưîc  anh. C¶ hai ®Òu kh«ng nãi ®ư­îc c¸i tiÕng mµ nh÷ng ngư­êi quanh hä vÉn nãi như­ng hä l¹i v« cïng hiÓu nhau bëi c¶ hai cã chung mét ng«n ng÷ kh¸c. Khi ng­ưêi ta më chiÕn dÞch giÕt chã, con chã cña ngư­êi ®µn «ng c©m kia bÞ ®uæi b¾t. Nã ch¹y tíi mÐp rõng. ChØ d¨m b­ưíc ch©n n÷a lµ tho¸t chÕt. §óng lóc Êy ngư­êi ®µn «ng c©m cÊt lªn tiÕng kªu nh­ư mét tiÕng tru. Con chã dõng l¹i. Nã ch¹y quay vÒ vµ bÞ giÕt chÕt. Nã thõa biÕt nh÷ng ngư­êi ®ang hß hÐt tiÕng ngư­êi kia sÏ giÕt nã như­ng nã kh«ng thÓ bá ®i trư­íc tiÕng kªu ®au khæ cña ng­ưêi b¹n, ngư­êi duy nhÊt thÊu hiÓu nã.
KÓ l¹i chuyÖn nµy Kim L©n b¶o: “Con ngư­êi ®¸ng träng lµ con ngư­êi kh«ng thay ®æi t×nh b¹n kÓ c¶ khi anh ta r¬i vµo hoµn c¶nh bi ®¸t”. L¹i mét lÇn n÷a víi Kim L©n “cËu Vµng” l¹i hiÖn ra víi phÈm chÊt trung thµnh, dï chÕt còng kh«ng thay lßng ®æi d¹.
Nhµ v¨n §ç KiÓm l¹i nh×n ý t­ưëng cña truyÖn ng¾n nµy ë khÝa c¹nh kh¸c. ¤ng cho r»ng: “Kim L©n nh­ư muèn b­ưíc vµo c¸i thÕ giíi v« ng«n cña thiÒn sư­ l¹i võa như­ muèn chia sÎ c¸i th©n phËn lÆng c©m, con s©u c¸i kiÕn cña nh÷ng ngư­êi d©n bÞ ¸p bøc bao ®êi kh«ng thÓ më miÖng chØ biÕt t×m sù ®ång c¶m cña con vËt th«i nh­ưng sù ®ång c¶m Êy còng mong manh, còng lu«n cã nguy c¬ bÞ cư­íp ®i”. Nh­ư vËy truyÖn ng¾n Êp ñ cuèi ®êi cña Kim L©n lµ Èn dô vÒ nh÷ng t©m tr¹ng thÇm kÝn cña nh÷ng kiÕp ng­ưêi lÆng lÏ, bÊt h¹nh kh«ng thÓ sÎ chia.
5. “CËu vµng” trong thÕ giíi nghÖ thuËt cña Kim L©n kh«n, trung thµnh vµ t×nh c¶m như­ vËy nªn con ngư­êi còng dµnh cho chóng nh÷ng t×nh c¶m giµu tÝnh nh©n b¶n.
Trong “Con chã xÊu xÝ” sau khi kÓ chuyÖn con chã chÕt, nh©n vËt “t«i” nãi víi ngư­êi b¹n: “T«i tèi sÇm mÆt l¹i, võa th­ư¬ng xãt con chã, võa thÊy xÊu hæ”. ¤ng tù xØ v¶ m×nh “Qu¶ thËt t«i chØ lµ mét th»ng tåi. Mét th»ng Ých kû. T«i chØ nghÜ ®Õn m×nh vµ vî con th«i. §Õn nh­ư con chã m×nh nu«i, m×nh ®èi xö víi nã cã ®ư­îc như­ c¸i t×nh nghÜa cña nã ®èi xö víi m×nh ®©u”. Ph¶i ch¨ng ë ®©y con chã ®· “thøc tØnh” con ngư­êi?
L·o H¹c (Kim L©n ®ãng) trong phim “Lµng Vò §¹i ngµy Êy” ®· coi “cËu vµng” thùc sù như­ ngư­êi b¹n cña m×nh. §µnh ph¶i b¸n con chã, l·o ®· khãc “hu hu” tù tr¸ch m×nh giµ råi cßn ®i lõa mét con chã…
6. HiÕm cã nhµ v¨n nµo trong lÞch sö v¨n häc ViÖt Nam l¹i cã “duyªn nî” s©u nÆng víi “cËu vµng” nh­ư nhµ v¨n Kim L©n vµ viÕt vÒ lo¹i “nh©n vËt” nµy hay như­ Kim L©n. Nh÷ng t¸c phÈm vÒ “cËu vµng” mµ Kim L©n ®· s¸ng t¹o vµ thÓ hiÖn ®¹t ®Õn vÎ ®Ñp “cæ ®iÓn”. Nã “võa xiÕt bao ch©n thùc, võa v« cïng th©m thóy l¹i thiÕt tha vµ s©u ®Ëm lßng nh©n, t×nh yªu thư­¬ng, t×nh yªu ng«n ng÷ ViÖt cña nhµ v¨n thùc tµi Kim L©n” (B¶o Ninh)
H¶i D­ư¬ng ®Çu h¹ 2009

2 nhận xét:

 1. Không biết ai đánh bài này mà viết tắt và sai lỗi chính tả nhiều quá. Người đọc có cảm giác bị coi thường nên không muốn đọc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cám ơn góp ý của bạn!
   Đây chủ yếu là lỗi do chuyển phông chữ, tự động mất chữ Ư. Không ai cố ý coi thường người đọc.
   Tôi đã xem và sửa lại!

   Xóa