Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

NGỌT NGÀO THỊ XÃVò Nho

Ngät ngµo thÞ x·

ThÞ x· cña anh vµ em
ThÞ x· Ninh B×nh
C« g¸i trÎ ®Ñp xinh
Méng m¬
§ang m¬ giÊc m¬ r¹o rùc
Tr¨ng s¸ng r­ưng r­ưng
Trêi pha lª biÓn vµng lo¸ng n­ưíc
Nh÷ng ngän c©y ®Çm s­ư¬ng ­ưít
Mäc lªn tõ d¶i khãi
Ai th¶ trªn nh÷ng m¸i nhµ th©n th­ư¬ng
§Ó phè x¸ cßn vÊt v¶ bôi than v­ư¬ng
Trë nªn mÞn mµng huyÒn ¶o
S«ng V©n xo¸ ®i nh÷ng ån µo huyªn n¸o
LÊp lo¸ng mét dßng tr¨ng lÆng ch¶y  ªm
B«ng sen rít tõ trêi *
Nói Thuý më c¸nh uèng s­ư¬ng ®ªm
ThÞ x· Anh vµ Em
Thanh khiÕt trong h­ư¬ng khuya thanh khiÕt
ThÞ x· ®ªm nay
Tay Êm trong tay
M¾t say trong m¾t
ThÞ x· yªu ®¾m say ng©y ngÊt
Nång nµn tr¨ng chÝn ngät m«i h«n.
                                                       11.1992
-----------------------

c©u th¬ NguyÔn Tr·i : Liªn hoa phï thuû th­ưîng. Tiªn c¶nh truþ trÇn gian ( Nh­ư hoa sen næi trªn mÆt nư­íc. Nh­ư c¶nh tiªn rít xuèng trÇn gian)
Bài đăng trên NHÂN DÂN chủ nhật

Bản chuyển phông chữ của bác VanPham


Ngọt ngào thị xã

Thị xã của anh và em
Thị xã Ninh Bình
Cô gái trẻ đẹp xinh
Mộng mơ
Đang mơ giấc mơ rạo rực
Trăng sáng rưng rưng
Trời pha lê biển vàng loáng nước
Những ngọn cây đầm sương ướt
Mọc lên từ dải khói
Ai thả trên những mái nhà thân thương
Để phố xá còn vất vả bụi than vương
Trở nên mịn màng huyền ảo
Sông Vân xoá đi những ồn ào huyên náo
Lấp loáng một dòng trăng lặng chảy êm
Bông sen rớt từ trời *
Núi Thuý mở cánh uống sương đêm
Thị xã Anh và Em
Thanh khiết trong hương khuya thanh khiết
Thị xã đêm nay
Tay ấm trong tay
Mắt say trong mắt
Thị xã yêu đắm say ngây ngất
Nồng nàn trăng chín ngọt môi hôn.

11.1992
-----------------------

*ý câu thơ Nguyễn Trãi: Liên hoa phù thuỷ thượng/ Tiên cảnh trụy trần gian (Như hoa sen nổi trên mặt nước/ Như cảnh tiên rớt xuống trần gian)

2 nhận xét:

 1. Em đã chuyển mã font chữ cho Bác, bác copy sửa lại bài viết cho mọi người đễ đọc.

  Ngọt ngào thị xã

  Thị xã của anh và em
  Thị xã Ninh Bình
  Cô gái trẻ đẹp xinh
  Mộng mơ
  Đang mơ giấc mơ rạo rực
  Trăng sáng rưng rưng
  Trời pha lê biển vàng loáng nước
  Những ngọn cây đầm sương ướt
  Mọc lên từ dải khói
  Ai thả trên những mái nhà thân thương
  Để phố xá còn vất vả bụi than vương
  Trở nên mịn màng huyền ảo
  Sông Vân xoá đi những ồn ào huyên náo
  Lấp loáng một dòng trăng lặng chảy êm
  Bông sen rớt từ trời *
  Núi Thuý mở cánh uống sương đêm
  Thị xã Anh và Em
  Thanh khiết trong hương khuya thanh khiết
  Thị xã đêm nay
  Tay ấm trong tay
  Mắt say trong mắt
  Thị xã yêu đắm say ngây ngất
  Nồng nàn trăng chín ngọt môi hôn.

  11.1992
  -----------------------

  *ý câu thơ Nguyễn Trãi: Liên hoa phù thuỷ thượng/ Tiên cảnh trụy trần gian (Như hoa sen nổi trên mặt nước/ Như cảnh tiên rớt xuống trần gian)

  Trả lờiXóa
 2. Cám ơn bác Van Pham. Trang của tôi thì bình thường. Nhưng ghé trang chị TTM Gốc Mai hay bác Phạm Ngọc Hiệp thì thấy phông chữ có đổi.
  Nhà mạng hay gây rắc rối. Cám ơn Bác! Chúc bác vui!

  Trả lờiXóa