Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

VỊNH TAM QUỐC ( tiếp)

VỊNH TAM QUỐC  (tiếp) 
Đường Văn


1.     CẦU PHONG

Đàn Thất  Tinh, phù thủy cầu phong,
Bày trò yêu*, che mắt Chu Lang.
Giá biết: chẳng cầu, gió cũng nổi!
Khổng Minh đâu xứng gọi nhân thần!

* Yêu quái. * Hồi 49.

2.     HOA DUNG

Hẻm Hoa Dung, nhớ nghĩa, tha Tào.
Quan nào hay Gia Cát mưu sâu:
Nếu diệt gian hùng, Bắc tất loạn!
Chi bằng lưỡng lợi, rạch tam phân!

·         Hồi 50: Gia Cát Lượng khéo tính đường Hoa Dung/Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo.

3.     THẤT CẦM  MẠNH HOẠCH

Khoan dung hay quỷ quyệt?
Mặc hậu thế luận bàn!
Thương vua Man khờ khạo!
Sợ ông lớn Cha hiền!

* Để ổn định lâu dài miền Tây Nam nước Thục trước khi lên phía Bắc đánh Ngụy, Khổng Minh cất đại quân Thục bình Man (Vân Nam), thất cầm (7 lần bắt, 7 lần tha) vua Man Mạnh Hoạch. Sau này, dân Man suy tôn Gia Cát Thừa tướng là vị Cha hiền khoan dung, đại độ. (Hồi 87 – 91).

4. LỤC XUẤT KỲ SƠN
Kỳ Sơn trỏ ngọn cờ đào,
Một tay, mong chống trời cao muôn trùng!
Lục xuất Kỳ Sơn, cháy hết mình!
Mưu thần, mẹo thánh, dạ trung trinh!
Dẫu biết trời xanh thôi tựa Hán,
Chế nhân tiên phát vẫn không thành!

* 6 lần (227 – 234) Khổng Minh từ Hán Trung dẫn quân ra Kỳ Sơn đánh Ngụy, thực hiện chiến lược tiên phát chế nhân (đánh người trước để giữ mình) trong tình thế chênh lệch mọi mặt với nước Ngụy lớn mạnh. Trận chiến đang tiếp diễn thì Gia Cát ốm nặng và qua đời tại doanh trại Ngũ Trượng nguyên. (Hồi 91 – 104)Hạ tuần tháng ngâu năm Quý Tỵ,
25 – 31– 7 – 2013.
Đường Văn

Còn nữaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét