Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

BA ÔNG TIẾN SĨ LÀM THƠ


Ba ông Tiến sĩ làm thơ

(§äc tËp th¬ “Tam ca” NguyÔn Träng Hoµn, Nho, TrÇn §¨ng Thao
NXB Héi Nhµ v¨n 2007)

NguyÔn ThÞ Lan
ë hä cã rÊt nhiÒu ®iÓm t­ư¬ng ®ång. VÒ tuæi ®êi Nho vµ TrÇn §¨ng Thao suýt so¸t nhau, NguyÔn Träng Hoµn trÎ h¬n c¶. C¶ ba tõng lµ thÇy gi¸o d¹y v¨n vµ sau nµy lµ tiÕn sÜ v¨n ch­ư¬ng. NguyÔn Träng Hoµn h¬n mư­êi n¨m lµ c¸n bé gi¶ng d¹y §¹i häc Sư­ ph¹m Hµ Néi 2. Vò Nho h¬n m­ưêi n¨m lµ c¸n bé gi¶ng d¹y §¹i häc S­ư ph¹m ViÖt B¾c. TrÇn §¨ng Thao ®· tõng d¹y v¨n ë QuÕ L©m, Trung Quèc; nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y c¸c bé m«n b¸o chÝ, v¨n häc ë bËc phæ th«ng, ®¹i häc, sau ®¹i häc. NguyÔn Träng Hoµn vµ Nho ®Òu c«ng t¸c t¹i Vô gi¸o dôc Trung häc - Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o, cßn TrÇn §¨ng Thao lµm viÖc t¹i b¸o Gi¸o dôc vµ Thêi ®¹i (mét c¬ quan trùc thuéc Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o). Hä ®Òu lµ héi viªn Héi Nhµ v¨n ViÖt Nam. C¶ ba ®Òu yªu th¬ ®¾m ®uèi. Víi hä h¹nh phóc lµ ®ư­îc lµm th¬, ®ã lµ sù tho¶ m·n lín nhÊt nh÷ng mong muèn tù biÓu hiÖn cña b¶n th©n hä.
Vµ ®Õn h«m nay hä l¹i ngåi cïng nhau trong mét “b÷a tiÖc” th¬. NÕu th¬ lµ “®iÖu t©m hån” cña con ngư­êi th× “Tam ca” lµ b¶n hßa ©m cña nh÷ng “giai ®iÖu t©m hån” mµ mçi giai ®iÖu ®ã Èn chøa mét thÕ giíi nghÖ thuËt.

Trong ba «ng tiÕn sÜ tr­ưíc hÕt t«i muèn nãi vÒ NguyÔn Träng Hoµn, bËc ®µn em Ýt tuæi nhÊt vµ th¬ anh còng “trΔ h¬n c¶. Cã thÓ dïng ch÷ “®a c¶m” cho th¬ anh vµ con ng­ưêi anh. Anh lµ ng­êi ®a c¶m, dÔ xóc ®éng, dÔ bÞ tæn th­ư¬ng. Th¬ NguyÔn Träng Hoµn nh¹y c¶m, thiªn vÒ c¶m gi¸c. C¶m quan cña anh tinh tÕ, hån nhiªn, trong s¸ng. T«i thÝch c¸i giäng l¾ng nhÑ, mªnh mang trong th¬ anh.
Th¬ NguyÔn Träng Hoµn kh¸ ®a d¹ng vÒ ®Ò tµi. Nh­ư mét cuèn nhËt ký b»ng th¬ anh viÕt vÒ nh÷ng vïng ®Êt mµ anh ®· tõng ®Æt ch©n ®Õn: Cµ Mau, §µ L¹t, Tokyo, Paris,.. nh÷ng m¶nh ®Êt ®· “ho¸ t©m hån” anh. §©y lµ khóc nh¹c buån d¹o ®Çu trong bµi th¬ “Paris t¹m biÖt”.
BiÕt thÕ nµo råi còng ph¶i chia xa
vÉn hèt ho¶ng tr­ưíc m¬ hå sîi giã
®· kÞp g× ®©uthÕ mµ v­ư¬ng nî
mét ¸nh chiÒu t¬ mËt rãt b©ng khu©ng
Nh÷ng c©u th¬ th¶ng thèt, b©ng khu©ng Anh t¹m biÖt Paris như­ t¹m biÖt mèi t×nh ®Çu cña m×nh. ChØ nh÷ng ng­ưêi giµu t×nh c¶m míi cã nh÷ng dßng th¬ nh­ư thÕ.
NguyÔn Träng Hoµn còng hay viÕt vÒ t×nh yªu, ®ã lµ thø t×nh yªu trong s¸ng, trinh b¹ch cña “c¸i thuë ban ®Çu” mµ anh gäi lµ “mét khung trêi linh diÖu hoang s¬”. N¨m th¸ng qua ®i, anh vÉn nhí vÒ “trong ký øc cã mét lÇn m­êi chÝn”; ®Ó mçi lÇn nhí l¹i anh l¹i thÊy b©ng khu©ng:
Cã mét lÇn m­íi chÝn ngÊt trªn m«i
Cho¸ng v¸ng nô h«n, r· rêi báng kh¸t
T×nh yªu Êy vÉn ®Ñp, ng¸t h­ư¬ng nh­ư b«ng sen në gi÷a ®Çm. Lµ ng­ưêi ®a c¶m, dÔ xóc ®éng, dÔ khãc, chµng thi sÜ Êy ®· tõng th­ư¬ng mét giät s­¬ng ban mai tan dư­íi bµn ch©n vµ anh:
®· khãc trư­íc dÞu dµng ¸nh s¸ng
Sím tinh m¬ bư­íc thËt khÏ khµng
Sî xÐ lo·ng lµn hư­¬ng b¶ng l¶ng
Muèn sang s«ng kh«ng d¸m gäi ®ß ngang!
(KhÕ ­ưíc)
Bµi th¬ “KhÕ ư­íc” cã thÓ coi lµ bøc ch©n dung tù häa t©m hån cña NguyÔn Träng Hoµn.
Th¬ NguyÔn Träng Hoµn Buån vµ §Ñp. Anh ®· cã nh÷ng c©u th¬ kh¸ hay vÒ t×nh yªu vµ ®Ñp vÒ nçi buån. Hay nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ “C¸i §Ñp mang bé mÆt Buån”.
Nh­ưng nh÷ng bµi th¬ hay nhÊt cña NguyÔn Träng Hoµn l¹i lµ nh÷ng bµi viÕt vÒ tuæi th¬. Lóc ®ã th¬ anh ®ư­a ng­ưêi ®äc ®Õn mét xø së kh¸c, mét xø së ®Çy chÊt th¬ cña nh÷ng qu¸ khø, hoµi niÖm. Tuæi th¬ ng©y th¬, trong tr¾ng, b×nh yªn thanh th¶n ®ã lµ “vïng ®Êt” ®Ó anh nhí vÒ, m¬ vÒ, n¬i ®ã mang tõ tr­ưêng c¶m xóc cña anh.
Pruxt - nhµ v¨n Ph¸p, t¸c gi¶ cuèn tiÓu thuyÕt “§i t×m thêi gian ®· mÊt” cho r»ng: “ký øc lµ mét søc m¹nh s¸ng t¹o”; «ng kh¼ng ®Þnh “Nh÷ng thiªn ®ư­êng thËt lµ nh÷ng thiªn ®ư­êng ®· mÊt”. Víi NguyÔn Träng Hoµn “nh÷ng thiªn ®­ưêng ®· mÊt” cã lÏ lµ tuæi th¬. Anh hay viÕt vÒ tuæi th¬. Anh cã c¶ mét bµi th¬ ®Ó “kÝnh göi thÕ giíi tuæi th¬”, bµi “KhÕ ­ưíc”. Trong thÕ giíi tuæi th¬ cña anh cã khu v­ưên cæ tÝch, cã ng­ưêi bµ th©n thiÕt, cã mét bÕn ®ß ngang, cã nh÷ng “ngư­êi b¹n” th©n thiÕt: mét chó chuån chuån, mét lò ch©u chÊu ¸o mí b¶y, mí ba
C¸c håi øc vÒ tuæi th¬ Êy lµm t­ư¬i m¸t t©m hån vµ lµ nguån ¸nh s¸ng ®em l¹i cho anh nh÷ng kho¸i c¶m tèt ®Ñp nhÊt. T×nh yªu th­ư¬ng thuÇn khiÕt trÎ th¬ nh­ư nh÷ng tia n¾ng rùc rì trong th¬ NguyÔn Träng Hoµn. Anh ®· gi÷ c¸i nh×n trÎ th¬ nµy trong suèt cuéc ®êi lµm th¬ cña m×nh.
*   *
  *
¤ng tiÕn sÜ thø hai trong “Tam ca” lµ Nho.
Tr­ưíc khi ®Õn víi th¬ Nho lµ mét nhµ nghiªn cøu phª b×nh ®­ưîc ng­ưêi ®äc yªu mÕn tin cËy. Tõ ca dao, th¬ cæ ®iÓn ®Õn th¬ hiÖn ®¹i, tõ c¸c t¸c gi¶ trong n­ưíc cho ®Õn vµi c©y bót n­ưíc ngoµi ë m¶ng nµo anh còng béc lé mét c¸ch c¶m nghÜ riªng, mang ®Õn thªm cho ®éc gi¶ mét c¸ch tiÕp cËn vµ th­ưëng thøc th¬. GÇn ®©y nhÊt tËp “§i gi÷a miÒn th¬” (quyÓn 3) cña Nho lµ mét trong m­êi bèn t¸c phÈm ®· ®ư­îc ®­ưa vµo vßng chung kh¶o gi¶i thư­ëng v¨n häc n¨m 2007 cña Héi Nhµ v¨n ViÖt Nam.
Trong lÜnh vùc th¬, Nho viÕt kh«ng nhiÒu. Th¬ kh«ng ph¶i lµ së tr­ưêng cña anh. Tuy vËy, th¬ anh còng cã nh÷ng nÐt riªng, cã mét vµi bµi, mét sè c©u g©y Ên tư­îng ®Ñp trong lßng ng­êi ®äc. Trong “Tam ca” kh¸c víi hai thi h÷u, Nho chØ lµm mét ®Ò tµi duy nhÊt: th¬ t×nh. Cã thÓ dïng ch÷ “§a t×nh” cho th¬ anh vµ con ngư­êi anh.
Nho ®i nhiÒu. LÇn gië th¬ anh ta thÊy dÊu ch©n anh ®Æt ®Õn kh¾p c¸c miÒn cña Tæ quèc tõ B¾c vµo Nam vµ suèt mét d¶i miÒn Trung: §iÖn Biªn, S¬n La, Th¸c Bµ, Th¸i Nguyªn, B¾c Ninh, Ninh B×nh, Vinh, §µ L¹t, Vòng Tµu, VÜnh Long, CÇn Th¬, S«ng HËu Cã khi cô thÓ h¬n: mét con ®ư­êng Thïy V©n, mét kh¸ch s¹n Hoa Ph­ưîng §á, mét nhµ hµng Ngäc Nguyªn, mét qu¸n H¹ LongTÊt c¶ nh÷ng ®Þa danh ®ã ®· ®i vµo th¬ anh nh­ư nh÷ng kû niÖm, nhí thư­¬ng quyÕn luyÕn v« cïng.
Nho yªu nh÷ng vïng ®Êt mµ anh ®· ®i qua vµ anh cµng yªu nh÷ng con ngư­êi ë ®ã. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ ngư­êi thi sÜ ®a t×nh Êy ®i ®Õn ®©u lµ göi lßng m×nh ë ®Êy.
ë CÇn Th¬ anh göi lßng m×nh qua c©u h¸t “Sao em nì véi lÊy chång”. §Õn Th¸i Nguyªn anh nh­ư sèng trong m¬:
M¬ trong ta vµ ta trong m¬
§i gi÷a thiªn ®ư­êng
Dµnh cho ®«i løa
Ch¼ng ao ­ưíc g× thªm n÷a
Khi chóng m×nh in trong m¾t nhau
                                  (Nh÷ng g× ta yªu cho nhau)
Vïng ®Êt Vòng Tµu anh thÊy c¸i g× còng “®Æc biÖt”: Trêi, c¸t, sãng biÓn, rư­îubëi v× Vòng Tµu cã “em”.
§Õn thÞ x· Ninh B×nh anh thÊy “ngät ngµo thÞ x·” v× n¬i ®©y ngư­êi lµm th¬ cã mét mèi t×nh say ®¾m:
Tay Êm trong tay
M¾t say trong m¾t
ThÞ x· yªu ®¾m say   ng©y ngất
Nång nµn tr¨ng chÝn ngät m«i h«n
                                  (Ngät ngµo thÞ x·)
ë S¬n La, Nho say c¶nh say ngư­êi ®Õn møc “quªn vÒ”.
Víi anh, t×nh yªu nµo còng như­ “t×nh yªu thø nhÊt” chØ nh÷ng ngư­êi ®a t×nh míi cã nh÷ng t×nh c¶m như­ thÕ.
§äc th¬ t×nh cña Nho t«i tù hái: nh÷ng vïng ®Êt ®i qua, những kû niÖm tho¸ng qua sao còng ®ñ §Ñp vµ §¾m say trong th¬ anh? Ph¶i ch¨ng ë anh bao giê cïng th­ưêng trùc mét t×nh yªu víi con ng­ưêi vµ cuéc ®êi. Ph¶i ch¨ng trong anh bao giê còng trµn ®Çy mét tr÷ lư­îng t×nh c¶m dåi dµo, m·nh liÖt vµ tr÷ lư­îng t×nh c¶m Êy anh dµnh c¶ cho th¬ t×nh.
Xư­a nay, th¬ t×nh yªu lµ n¬i dÔ béc lé t©m hån, tÝnh c¸ch cña ng­ưêi viÕt. B»ng vµo th¬ t×nh, ng­êi ®äc cã thÓ c¶m nhËn ra tÇm vãc t©m hån cña tõng ngư­êi. Víi Nho yªu vµ th¬ yªu lu«n lu«n ®ång nhÊt. Anh lµ ng­êi lµm th¬ t×nh, viÕt th¬ t×nh b»ng chÝnh cuéc ®êi riªng cña m×nh. Vµ dï ë tr¹ng th¸i t×nh c¶m nµo: hoÆc niÒm hoan l¹c, hoÆc nçi nhí nhung, ho¨c mét tho¸ng rung ®éng b©ng khu©ngth¬ anh còng lµm cho ngư­êi ®äc xóc ®éng bëi sù m·nh liÖt, s«i næi, trÎ trung; bëi sù ch©n thµnh, nång Êm.
Xin viÖn dÉn mét c©u th¬ trong bµi “M·i m·i”
Khi ta h¸t riªng tÆng nhau vµ hßa chung giäng h¸t
Bµi ë hai ®Çu nçi nhí ch­ưa hay như­ thÕ bao giê
SÏ cßn nh¾c nh÷ng c¬n giã th¬m vÞ biÓn
Thæi tãc em bay vµo anh quyÕn luyÕn
C¶ ®Õn trong m¬ còng ch­ưa m¬ như­ thÕ bao giê
§©y lµ mét trong nh÷ng c©u th¬ ®Ñp nhÊt cña Nho trong “Tam ca”. C©u th¬ chØ kÓ, bót ph¸p kh«ng cã g× míi, ng«n ng÷ b×nh dÞ méc m¹c nh­ưng sao cø ng©n nga tha thiÕt trong lßng ngư­êi ®äc. Ph¶i ch¨ng bëi t×nh c¶m ch©n thµnh, nång nµn say ®¾m cña ng­ưêi viÕt? Ph¶i ch¨ng trong c©u th¬ ®ã mang c¶ lßng biÕt ¬n ng­êi ®µn bµ ®· ®em ®Õn cho anh nh÷ng phót gi©y h¹nh phóc mµ ngay “c¶ ®Õn trong m¬” anh “còng chư­a m¬ nh­ư thÕ bao giê”?
Th¬ t×nh cña Nho ®«n hËu, ®a t×nh nh­ư con ng­ưêi Nho vËy.
*   *
  *
¤ng tiÕn sÜ thø ba trong “Tam ca” lµ TrÇn §¨ng Thao.
ë ngoµi ®êi TrÇn §¨ng Thao ®· g©y cho b¹n bÌ mét Ên t­ưîng m¹nh vÒ søc lµm viÖc, ngoµi viÖc ®iÒu hµnh tuÇn b¸o Gi¸o dôc vµ Thêi ®¹i víi t­ư c¸ch lµ Tæng biªn tËp, anh cßn d¹y häc, viÕt b¸o, dÞch s¸ch, viÕt nghiªn cøu phª b×nh.
B­ưíc sang lÜnh vùc th¬ anh ®· ra m¾t b¹n ®äc s¸u tËp th¬, ngoµi ra cßn in chung m­ưêi t¸m tËp víi c¸c thi h÷u.
Trong “Tam ca” TrÇn §¨ng Thao gãp mÆt víi mư­êi t¸m bµi chia ®Òu cho ba m¶ng th¬: th¬ ch÷ H¸n, th¬ tø tuyÖt vµ th¬ tù do. VÒ ®Ò tµi, th¬ TrÇn §¨ng Thao thËt ®a diÖn. Anh viÕt vÒ t×nh c¶m quª h­ư¬ng, gia ®×nh, b¹n bÌ, thiªn nhiªn, con ng­ưêi, lÞch sö. Dï viÕt vÒ ®Ò tµi nµo víi thÓ lo¹i nµo c¸i “t«i” tr÷ t×nh cña ng­ưêi lµm th¬ hiÖn ra vÉn nhÊt qu¸n. Th¬ anh như­ con ng­ưêi anh vËy phãng kho¸ng, chÝ t×nh chÝ nghÜa vµ uyªn b¸c.
TrÇn §¨ng Thao ®i nhiÒu. Do c«ng viÖc d¹y häc vµ b¸o chÝ ®ßi hái anh ph¶i ®i. Nh÷ng nÎo ®­ưêng cña ®Êt n­ưíc tõ miÒn B¾c, miÒn Trung, miÒn Nam, råi ®Êt n­ưíc Trung Hoa réng mªnh m«ng ®i ®Õn ®©u anh còng göi th¬ m×nh ë ®ã.
§©y lµ ®Êt PhËt Yªn Tö khi thi nh©n “chèng gËy v« thư­êng” lªn th¨m
“….Hµng tïng ngh×n tuæi vÉn chê ta.
Mang mang m©y nói, mang mang PhËt,
Th¨m th¼m hư­¬ng trêi, v« l­ưîng hoa.
(Yªn Tö)
Cßn ®©y lµ mét Ngò Hµnh S¬n (§µ N½ng) víi trêi ®Êt hïng vÜ, non n­ưíc ®Ñp tư­¬i:
Trêi t¹o Bång lai ®Ö nhÊt k×
Thanh, u, tÜnh, nh· cæ kim hy
§Êt sinh kim, méc, thuû, háa, thæ
Ng­ưêi øng §«ng, T©y, Nam, B¾c chi
(C¶m xóc khi qua Ngò Hµnh S¬n)
C¶nh tr¸ng lÖ vµ t©m hån con ng­êi lµm th¬ còng phãng kho¸ng, bay bæng cïng víi ngo¹i c¶nh. Bµi th¬ man m¸c phong vÞ §­êng Thi.
§Õn HËu Giang, vïng ®Êt trï phó cña miÒn T©y Nam Bé, TrÇn §¨ng Thao yªu say ®¾m c¶nh vµ con ng­ưêi n¬i ®©y. T×nh yªu ®ã ®· tu«n ch¶y thµnh nh÷ng dßng th¬ ca ngîi nhiÖt thµnh:
Ch­ưa ë ®©u, giã ®a t×nh ®Õn thÕ
ChiÒu HËu Giang, xanh ®Õn v« cïng
Chư­a ë ®©u, ®Êt hµo phãng thÕ
Nh÷ng m¾t xoµi, ¨m ¾p nhí nhung
Ch­ưa ë ®©u, ®êi ®«n hËu thÕ
¬i HËu Giang nh©n nghÜa, thuû chung
(ChiÒu HËu Giang)
Say c¶nh, anh l¹i cµng say ng­êi. Nh÷ng c« g¸i “D¸ng dÞu dµng thon th¶ l­ưng ong” lµm con tim thi nh©n rung ®éng.
C©u kÕt bµi th¬ “ChiÒu HËu Giang” lµ lêi rñ rª cña chµng thi sÜ ®a c¶m, ®a mang:
Em cã theo anh vÒ ®Êt B¾c
BÕn Ninh KiÒu, cã bÊy nhiªu xa
“ChiÒu HËu Giang” lµ mét trong nh÷ng bµi th¬ hay cña ®êi th¬ TrÇn §¨ng Thao.
TrÇn §¨ng Thao kh«ng ph¶i lµ ng­êi hay rư­îu nh­ưng trong th¬ anh hay nãi ®Õn uèng r­ưîu. Anh cã c¶ mét bµi th¬ chØ nãi vÒ rư­îu, bµi “Töu”. H×nh như­ khi rư­îu vµo anh cµng yªu con ngư­êi h¬n. Anh m­ưîn r­ưîu ®Ó gi·i bµy t×nh c¶m víi con ngư­êi. §Õn HËu Giang anh “N©ng ly r­ưîu nghÜa t×nh bÇu b¹n”. VÒ Th¸i Nguyªn anh tha thiÕt mêi mäc:
B¹n h·y c¹n thªm ly r­ưîu n÷a
Th¸i Nguyªn se l¹nh, chím §«ng råi
M¾t b¹n dư­êng như­ ®ang chím löa
Th¾p kho t×nh nghÜa gi÷a tim t«i
(Uèng rư­îu ë Th¸i Nguyªn)
Khãc b¹n lµ tiÕn sÜ Hµ B×nh TrÞ, trong v« vµn kû niÖm anh nhí:
Trong c¨n phßng nhá
B¹n cïng t«i, chÐn r­ưîu sÎ chung
T×nh b¹n víi TrÇn §¨ng Thao nh­ư mét nhu cÇu tÊt yÕu cña t©m hån.
TrÇn §¨ng Thao sèng kh«ng thÓ thiÕu b¹n.
§äc th¬ TrÇn §¨ng Thao t«i cø nghÜ ®Õn ng­ưêi Nam Bé: gi¶n dÞ trong t©m hån, t×nh c¶m trong s¸ng, tÝnh c¸ch hµo phãng, coi träng nghÜa t×nh.
Như­ trªn ®· nãi trong “Tam ca” TrÇn §¨ng Thao lµm nhiÒu thÓ lo¹i th¬ nh­ưng cã lÏ víi th¬ tø tuyÖt anh thµnh c«ng h¬n c¶. Th¬ tø tuyÖt cña TrÇn §¨ng Thao bót ph¸p kh¸ thuÇn thôc, anh biÕt ph« diÔn mét c¸ch kiÒm chÕ, kiÖm lêi tiÕn tíi ®é hµm sóc, c« ®óc; cã c¶ tÝnh triÕt lý tiÒm Èn bªn trong. §©y lµ m¶ng th¬ cã cèt c¸ch riªng cña TrÇn §¨ng Thao. Th¬ tø tuyÖt cña anh cã nh÷ng bµi hay như­: Hoµng lan, V« ®Ò, Hån thu, D¸ng thu, Cóc.
Lµ mét thÇy gi¸o tõng gi¶ng d¹y ë Trung Quèc, mét dÞch gi¶ Hoa ng÷, TrÇn §¨ng Thao lµm nhiÒu th¬ ch÷ H¸n. M¶ng th¬ nµy nh­ mét “®Æc s¶n” ®éc ®¸o cña anh. ë ViÖt Nam, mét nhµ th¬ tuæi ngò tuÇn l¹i lµm vµ xuÊt b¶n th¬ ch÷ H¸n như­ TrÇn §¨ng Thao h×nh nh­ư kh«ng cã. Th¬ ch÷ H¸n cña TrÇn §¨ng Thao cho ta thÊy anh qu¶ lµ mét ngư­êi uyªn b¸c.
*   *
  *
Khi ®ang viÕt nh÷ng dßng cuèi cïng nµy t«i ®­îc biÕt TrÇn §¨ng Thao, Nho ®ang cïng b¹n bÌ gÆp mÆt ®Çu xu©n. Ch¾c lóc nµy TrÇn §¨ng Thao ®ang “n©ng ly r­îu nghÜa t×nh bÇu b¹n” vµ Nho ®ang ®äc th¬. CÇu chóc cho c¸c anh vµ nh÷ng nµng Th¬ cña m×nh trÎ m·i, t­¬i t¾n nh­ư mïa xu©n. Xin göi tíi c¸c anh nh÷ng dßng th¬ cña Puskin nh­ mét lêi chóc tèt ®Ñp nhÊt nh©n dÞp ®Çu xu©n:
CÇu trêi phï hé! B¹n t«i ¬i!
Trong mäi lo ©u cña cuéc ®êi
TiÖc tïng phãng ®·ng t×nh th©n h÷u
Trong c¶ t×nh yªu ®Ñp tuyÖt vời!”

H¶i D­ư¬ng, mång 7 TÕt Xu©n MËu TÝ 2008NguyÔn ThÞ Lan
§Þa chØ: 90 M¹c ThÞ B­ëi - TP H¶i D­ư¬ng
§iÖn tho¹i: 0320.3853390

Bài đăng  bao Giao dục &Thời đại

2 nhận xét:

  1. Đúng là có một số lỗi chính tả, do phông chữ mà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn! Tôi xem ở máy nhà, sau khi chuyển phông thì không lỗi. Nhưng xem lại trước khi đưa lên trang thì lỗi một vài đoạn và không thể sửa! Đành bó tay.

      Xóa