Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

CHỈ NHÌN MÀ SAY NHAUCHỈ NHÌN MÀ SAY NHAU
Vũ Nho
Trong kho tàng ca dao chóng ta bt gp nhiu c©u   liªn quan đến ming cười, đ«i m¸ lóm đồng tin, mái tãc đu«i gà, chiếc yếm thm, ri c¸i nãn thóng quai thao... Nhng c©u ca dao mi đẹp làm sao:
- M×nh v cã nh ta chăng
Ta v ta nh hàm răng m×nh cười
- Răng đen nhưng nhc ht dưa
Ming cười tm tm như chưa cã chng
 - Chng tham nhà ngói rung rinh
Tham v mt ni anh xinh ming cười
Tuy thế, nhng c©u ca dao nãi v con mt cã l là nhiu nht. Và nhng c©u ca dao hay v con mt cũng tht nhiu. Đã là điu d hiu. V× tc ng nãi: "Giàu đ«i con mt".
Chóng ta ngày nay quan nim: "Đ«i mt là ca s ca t©m hn". Tt c nhng màu sc ca thiªn nhiªn, ca c©y đời xanh tươi, và "sc màu ca t×nh cm đều t¸c động đến chóng ta qua "chiếc ca s" độc đ¸o ®ã.
Con mt được nãi đến nhiu nht là con mt liªn quan đến đời sng t×nh cm ca con người, liªn quan đến t×nh yªu la đ«i. Nhng c©u ca dao dưới đ©y tuy kh«ng nãi v con mt nhưng chÝnh là nãi v mt, nãi v "hot động nh×n" ca người đang yªu:
Ngày ngày em đứng em tr«ng
Tr«ng non non ngÊt tr«ng s«ng s«ng dài
Tr«ng m©y m©y kÐo ngang tri
Tr«ng trăng trăng khuyết tr«ng người người xa.
Nhng c©u kiu "em đứng em tr«ng", "tr«ng c¸ c¸ ln tr«ng sao sao m" là rt ph biến. Hãy ch k đến nhng c©u trc tiếp nãi đến mt, chóng ta thy cũng đ· nhiu. Bài thơ "Mười thương" nÐt đ¸ng thương đ¸ng mến th mười là con mt cã t×nh – t×nh trong con mt.

ChÝn thương cô mt m×nh
Mười thương con mt cã t×nh vi ai.
Con mt trc tiếp tham gia vào đời sng t×nh cm, là phương tin để bc l t×nh cm. Ni nh s©u thm ch¸y rut ch¸y gan "Nh ai bi hi bi hi - Như đứng đống la như ngi đống than" đ· hin lªn con mt:
Nh ai con mt lim dim
Ch©n đi tht thÓu như chim tha mi
Ni nhí đñ biến thành nước mt:
Nhí ai em nhng khóc thm
Hai hàng nước mt đầm đầm như mưa
Ni nh ®ã thành nim khc khoi làm cho con mt ng kh«ng yªn, c ch¸y s¸ng m·i như ngn đÌn trong đªm.
ĐÌn thương nh ai
Mà đÌn kh«ng tt
Mt thương nh ai
Mt ng kh«ng yªn.
C¸i nim thương ni nh da diết y được bt đầu như thế nào ? Chóng ta s t×m hiu k hơn mt chót v hai c©u ca dao:
Con dao vàng rc l¸ trÇu vàng
Mt anh anh liÕc, mt nàng nàng đưa
Mi đọc, người ta d cã cm gi¸c c¸c yếu t trong hai c©u này độc lp, kh«ng gn bã vi nhau. Nã ta ta như hai c©u dưới đ©y v mt cu tróc :
Ti đ©y ph©n r đ«i đàng
Ca anh anh g¸nh, ca nàng nàng bưng.
Nhưng đọc k th× kh«ng phi như vy. Con dao vàng gp l¸ tru vàng là gp được s tương xng. Dao vàng quý gi¸ đem rc l¸ tru «i th× phÝ dao đi. Ngược li l¸ tru vàng b con dao cïn ct ca th× cũng ung th©n tru. Nhưng dao vàng gp tru vàng, tht là tèt đẹp, may mn, cũng ging như nàng gp anh. Và v× thế "mt anh anh liếc, mt nàng nàng đưa" là nãi chuyn ca hai anh ch nh×n nhau ch kh«ng phi nh×n ai kh¸c.
C©u ca dao nãi rt râ c¸i gi là "gii tÝnh" ca hai người. Anh t¸o bo, s«i ni, bng bt cho nªn "liếc". Cßn nàng là con g¸i vn kÝn đ¸o thu mþ hơn nªn ch "đưa" th«i. Nhưng hiu qu th× chc g× ai đ· hơn ai. Đ«i mt "sc như dao cau'. Vi cp mt y ch cn "đưa" nh cũng đã ct vào tn tim ca đối tượng. Đ©y, li thó nhn ca chàng trai v sc "công phá" và "quyến r” ca mt em:
Hoa thơm hoa trên cây
Đ«i con mt em lóng liÕng d anh say l đừ.
Mt lóng liếng to nªn sãng mt, như sãng bin làm cho anh chãng mt. Ri anh say, say l, say l đừ. đ©y cã c¸i say thun tuý sinh lý v× "chãng mt" nhưng ai d¸m bo kh«ng cã c¸i say t©m lý - say t×nh. Mà say t×nh mi là c¸i chÝnh. Say sinh lý bïng n say t©m lý. Chàng trai, say kh«ng ch con mt nh×n mà say trong tim.
Nhưng c©u ca dao này ch nãi c¸i say ca mt phÝa. Cßn c©u ca chóng ta đang xÐt nãi c¸i say ca c hai người. Anh liếc, nàng đưa - tht là nhp nhàng, c©n xng. C c©u thơ cã hai động t "liếc" và "đưa" cßn li là hai t "mt" và bn t "anh" "anh" "nàng" nàng". Cã cm gi¸c là bn ch th. Và như vy dÜ nhiªn s cã bn cp – t¸m con mt đang say sưa mi miết "liếc", "đưa" nhau. V©ng, khi người ta đ· say nhau, đã mª nhau th× cã đến hàng ngàn con mt cũng vn chưa đủ để ngm nh×n nhau cho tha.
Cã th t×nh yªu được vÝ như tr¸i c©y, phi tri năm th¸ng qua mưa nng, ph¸t trin t t ri đến mïa ng chÝn, ngt ngào. Cũng cã t×nh yªu như tiếng sÐt. Lãe chp bïng n d di và lp tc say mª. XÐt c v đời sng ln trong ngh thut, t×nh yªu nào cũng đẹp đẽ, đ¸ng yªu. Nếu kh«ng cã loi t×nh yªu "như tiếng sÐt" th× s hn là mt thit thßi cho cun "b¸ch khoa t×nh yªu” ca nh©n loi.
Điu mà người viết nhng dßng này t©m đắc là anh và nàng trong c©u ca dao y hin nay vn đang chc tay bóa, tay sóng, tay cày, tay bót trªn mi trn tuyến ca đất nước. Chóng ta cã th bt gp h bt c đ©u. Nhưng tt nht xin mi bn đến nhng đ¸m cưới. Chng cn tinh ý l¾m còng nhn ra h ngay như trong thơ Phan Th Thanh Nhàn:
C¸c c «ng say thuc
C¸c c bà say tru
Cßn con trai con g¸i
Ch nh×n mà say nhau.

Bài in ở QĐND cuối tuần số Tết
                                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét