Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

MẶC AI                    

MẶC AI
                        (Thương kính cụ Tú Xương)
                                      Trần Trung

Mặc cho cái phận nghèo...Tiền,
Vung vinh chữ nghĩa
                            Bõ phiền-
                                     Mặc ai!
Tám khoa,
Ông đỗ Tú tài.
Ngạo đời,
Ông chửi “Thói đời”* bạc đen.
Còn đâu văn tự Thánh hiền!
Nháo nhơ
            Một lũ ăn tiền
                               Phởn phơ.
                   &
Đau đời
“Thương vợ”**-Vẫn thơ!
Hàng Thao
              Phố Giấy
                         Ỡm ờ
                              Chát tom.
“Mất ô đi hát”***
                   Sự thường
Đêm về
          “Chớp bể mưa nguồn”****...
                                    Càng thương.
                      &
Hàng nâu có Bác Tú Xương
Độc hành
           Thập thõm
                      Phố phường
                                    Mặc ai.

                            Hà Nội,15/1/2017.

Các dấu* là tên bài thơ hoặc chữ của Tú Xương dùng trong thơ ông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét