Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

BA MƯƠI NĂM THƠ THỦ ĐÔ ĐỔI MỚI


BA  MƯƠI NĂM THƠ THỦ ĐÔ ĐỔI MỚI
Tham luận tại Hội thảo Thơ ở Hà Nội ba mươi năm đổi mới và phát triển

                                  Vũ Nho

1. Sự đổi thay có ý nghĩa cách mạng thơ ca
Cã lÏ cÇn nhËn râ sù kh¸c biÖt gi÷a sù t×m tßi ®æi míi thường xuyªn cña mét vµi nhµ th¬ cã ý thøc cao vÒ nghÒ nghiÖp víi mét sù ®æi míi m¹nh mÏ cã tÝnh chÊt c¸ch m¹ng, hay ®ã lµ cuéc canh t©n réng lín cña mét nÒn th¬. Tr­íc khi cã cuéc c¸ch m¹ng th¬ míi, thi sÜ T¶n §µ còng ®· tõng c¶m thÊy sù gß bã, tï tóng cña th¬ cò. ¤ng ®· ®Æt vÊn ®Ò thay ®æi:
                       NÕu kh«ng ph¸ c¸ch, vøt ®iÖu luËt

                      Khã cho thiªn h¹ ®Õn bao giê

B¶n th©n T¶n §µ còng s¸ng t¹o ra c¸c thÓ th¬ riªng. §ã lµ sù t×m tßi cña c¸ nh©n. ThËt ra m·i ®Õn n¨m 1939 T¶n §µ míi mÊt, nghÜa lµ nhµ th¬ nµy cã 7 n¨m viÕt khi sù ®æi thay cña th¬ míi b¾t ®Çu. ThÕ nh­ng «ng kh«ng ®­îc xÕp vµo c¸c nhµ th¬ míi – mÆc dï “§«i bµi th¬ cña tiªn sinh ra ®êi tõ h¬n hai m­¬i n¨m tr­íc ®· cã mét giäng phãng tóng l¾m”! C¸ nh©n mét nhµ th¬, dï cã tµi n¨ng, dï cã ¶nh h­ëng réng th× còng kh«ng thÓ lµm nªn mét cuéc c¸ch m¹ng thi ca (nh­ng cã thÓ “ch©m ngßi” cho mét xu h­íng c¸ch t©n nµo ®ã. Ch¼ng h¹n tr­êng hîp th¬ NguyÔn §×nh Thi trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p – nh­ư b¸o V¨n nghÖ sè ®Æc biÖt Ngµy th¬ ViÖt Nam 2003 ®· t­ưêng thuËt l¹i).
Nãi vÒ mét cuéc c¸ch m¹ng trong thi ca lµ ph¶i nãi ®Õn sù thay ®æi cña sè ®«ng c¸c nhµ th¬, nãi vÒ thêi gian kh¸ dµi cña cuéc biÕn ®æi, vµ ch¾c ch¾n sè lÇn thay ®æi lín như­ thÕ kh«ng nhiÒu.
Ph¶i mÊt nhiÒu n¨m, nh÷ng nhµ th¬ míi dÇn dÇn míi trë thµnh thi sÜ cña c¸ch m¹ng. Vµ hä ®· ®i suèt tõ cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p qua cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ.

Trong khi ®ã, c¸c c©y bót th¬ ë miÒn Nam khi ®Êt n­ưíc chia c¾t vÉn viÕt chñ yÕu theo tinh thÇn cña th¬ míi. C¸i T«i trong phong trµo th¬ míi vÉn ph¸t triÓn tù do. Nh÷ng t×m tßi thay ®æi cña mét vµi c¸ nh©n kh«ng thÓ gäi lµ mét cuéc c¸ch t©n th¬ ®­îc. Bëi vËy khã cã thÓ kÕt luËn sù ®æi míi th¬ nưíc ta b¾t ®Çu b»ng nh÷ng cè g¾ng, t×m tßi cña  mt vài c©y bót sèng vµ viÕt ë miÒn Nam.
Mét c¸i mèc thêi gian n÷a ph¶i kÓ ®Õn lµ thêi k× §æi míi cña ®Êt n­ưíc tõ §¹i héi §¶ng VI ( tháng 12 năm 1986). Sau khi n­ưíc ta tiÕn hµnh më cöa vµ x¸c ®Þnh theo c¬ chÕ thÞ tr­ưêng ®Þnh h­ưíng x· héi chñ nghÜa, x· héi cã nh÷ng biÕn ®éng s©u s¾c. ViÖc tõ bá c¬ chÕ quan liªu bao cÊp, viÖc ph¸t triÓn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, viÖc cëi trãi cho v¨n nghÖ sÜ khái nh÷ng rµng buéc v« h×nh ®· thæi mét luång giã míi vµo x· héi. Mét lÇn n÷a, chóng ta l¹i ®­ưîc chøng kiÕn sù ®æi thay.
Nh­ư vËy, cã thÓ nãi tãm t¾t r»ng cuéc c¸ch m¹ng vÒ th¬ ca ë nước ta cã ba c¸i mèc ®¸ng chó ý: phong trµo th¬ míi 1932-1941; th¬ kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ chèng MÜ (RÊt tiÕc lµ chư­a thÓ lµm mét cuéc tæng kÕt vÒ sù b¾t ®Çu vµ t¹m hoµn thµnh như­ th¬ míi. Cã ý kiÕn l¹i muèn chia thêi chèng Ph¸p, thêi chèng MÜ lµm 2 thêi k× ®æi míi); vµ cuéc ®æi míi hiÖn nay g¾n liÒn víi thêi k× ®æi míi cña n­íc ta.

2. Những xu hướng tìm tòi
Trước hết cần thấy quan niệm về vai trò của  thơ ca và của nhà thơ có một thay đổi lớn.
Thơ miền Bắc là vũ khí đấu tranh cách mạng, trong khi ở miền Nam, thơ không nhất thiết phải có vai trò đó. Sau thống nhất đất nước, người ta muốn mở rộng chức năng thơ. Thơ không chỉ để phản ánh, ca ngợi mà thơ còn để giãi bày, để chiêm nghiệm. Thơ không nhất thiết hướng ngoại mà  có thể và cần  hướng nội. Thơ không chỉ làm vai trò chở đạo của văn chương, mà thơ còn dùng để giải trí, để chơi. Có nhiều xu hướng tìm tòi đổi mới về  ngôn ngữ và hình thức. Chúng tôi muốn điểm lại nhưng xu hướng đó trong phạm vi  Hà Nội.
Nh÷ng tõ ng÷ rÐo r¾t, mïi mÉn, ®Ìm ®Ñp víi vÎ ãng ¶ gi¶ t¹o ®· kh«ng cßn thÝch hîp. C¸c nhµ th¬ muèn ®­a ng«n ng÷ b×nh dÞ, ®êi sèng th« r¸m, xï x× vµo th¬ m×nh. Nh÷ng tõ ng÷ cã tÝnh khÈu ng÷ ®i th¼ng tõ b·i chî, bÕn s«ng, x­ëng thî. Nµo lµ õ th×, èi giêi ¬i, tÐ ra, thÕ lµ, ®· ®êi, hång nhan ¹, tù d­ng, t«i ch·, ®µnh r»ng, v·i c¶ ba linh hån…; nh÷ng tõ ng÷ thêi kinh tÕ thÞ tr­êng bïng næ th«ng tin cã mÆt trong th¬ nh­ lµ mét lÏ tù nhiªn, như­ng còng ph¶i cã ý thøc th× míi lµm ®ư­îc c¸i ®iÒu cã vÎ ®¬n gi¶n Êy: tiÕp thÞ, hîp ®ång, qu¶ng c¸o, xa lé th«ng tin, nghÏn m¹ch, nèi m¹ng, vì nî…
Mét ng­ưêi muèn ®æi míi triÖt ®Ó ng«n ng÷ th¬ lµ Lª §¹t. ¤ng cã c¶ mét tuyªn ng«n vÒ ch÷ vµ nghÜa cña th¬. Nh­ng ý ®å t¸ch ch÷ ra khái nghÜa, ý ®å t¸ch nghÜa “tiªu dïng”, nghÜa tù vÞ ra khái ch÷ lµ mét sù cùc ®oan trong sù t×m tßi cña t¸c gi¶ “Bãng ch÷”. Còng như­ khi nhµ th¬ Vò QuÇn Ph­ư¬ng chñ tr­ư¬ng “quªn ch÷, quªn c©u”. Th¬ n»m trong c©u ch÷, c©u ch÷ lµ h×nh thøc, như­ng còng lµ néi dung (Eptusenc«: Néi dung còng chÝnh lµ h×nh thøc). Lµm g× cßn th¬ n÷a khi quªn ch÷, quªn c©u? Còng may mµ ®Êy chØ lµ lêi tuyªn bè, cßn nhµ th¬ vÉn miÖt mµi tr¨n trë víi ch÷, víi c©u.
NÕu kh¶o s¸t vÒ vÇn nhÞp th× râ rµng, th¬ b©y giê Ýt vÇn h¬n, nhÞp phãng tóng h¬n. §Æc biÖt xuÊt hiÖn lo¹i th¬ v¨n xu«i. HÇu nh­ ư c©y bót nµo còng cã mét ®«i bµi. Th¬ v¨n xu«i chÝnh lµ mét c¸ch lµm míi l¹ tõ ng÷, nhÞp ®iÖu cña th¬, ®­ưa th¬ gÇn víi lêi ¨n tiÕng nãi th­ưêng nhËt (TuyÓn tËp th¬ v¨n xu«i- NguyÔn Ngäc ThiÖn chñ biªn, nhµ xuÊt b¶n V¨n häc,1997). Bªn c¹nh ®ã, c¸c nhµ th¬ cã ý thøc cao h¬n vÒ viÖc chän ch÷, dïng tõ. Kh«ng ph¶i ai còng t¸n thµnh tuyªn bè cña Lª §¹t “Ch÷ bÇu lªn nhµ th¬”, nh­ưng c¸c nhµ th¬ ®Òu cã ý thøc dïng ch÷ sao cho ®¾t, sao cho kh«ng nhµm ch¸n. Sù dông c«ng trong lao ®éng s¸ng t¹o ng«n tõ ®· dÉn ®Õn viÖc hÇu như­ kh«ng cã nh÷ng tõ ng÷ ng« nghª, nh÷ng sù cÈu th¶ trong diÔn ®¹t. Ngư­êi h¨ng h¸i vµ cã nhiÒu thµnh c«ng nhÊt trong lÜnh vùc nµy lµ nhµ th¬ NguyÔn Duy, sau ®ã lµ Y Ph­ư¬ng vµ Vò Xu©n Ho¸t. Cã thÓ nãi NguyÔn Duy ®· s¸ng t¹o mét lo¹t nh÷ng tõ “l¹” trªn c¬ së ng÷ liÖu quen thuéc. Ta kh«ng thÓ kh«ng ng¹c nhiªn mét c¸ch thÝch thó khi gÆp nh÷ng tõ ®¹i lo¹i: tu©y huÈy, ngun ngñn, lo»ng ngo»ng, nhên nhîn mì, mßm mom mãm, n­ng nøng méng, x¬ x¸c bêm x¬m, nóng nÝnh b©ng qu¬… Ph¶i ®Æt nh÷ng tõ ng÷ ®ã trong c©u th¬ NguyÔn Duy míi thÊy hÕt c¸i hay cña nã. NguyÔn Duy ®· t×m tßi s¸ng t¹o mét giäng ®iÖu d©n gian ngang ngang, bi hµi nhưng nghiªng h¼n vÒ hµi, mét giäng ®iÖu kh«ng thÓ lÉn, trong khi còng cã nhiÒu nhµ th¬ kh¸c t×m vÒ nguån m¹ch d©n gian mµ ngưêi thµnh c«ng næi tréi lµ Ph¹m C«ng Trø. C¸i chÊt “nhµ quª”, hãm hØnh cña nh÷ng vai hÒ chÌo thÓ hiÖn kh¸ râ trong th¬ NguyÔn Duy, mµ tr­ưíc hÕt thÓ hiÖn trong chÊt liÖu ng«n tõ.

S¸ng t¹o tõ míi, lµm míi l¹i nh÷ng tõ ®· dïng mßn b»ng c¸ch ®Æt nã hoµ thanh víi c¸c tõ ng÷ kh¸c mét c¸ch t¸o b¹o, c¸c nhµ th¬ ®ång thêi lµm míi c¸c h×nh thøc th¬ ca. Mét thêi tr­ưêng ca ®­ưîc coi như­ mét c¸ch ®Ó diÔn ®¹t nh÷ng ®Ò tµi cã tÝnh sö thi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ. Kh«ng cã mét c©y bót cã tªn tuæi nµo l¹i kh«ng thö th¸ch víi tr­ưêng ca. Nhµ th¬ thÇn ®ång TrÇn §¨ng Khoa còng lµm ®Õn ba bèn tr­êng ca, trong ®ã Khóc h¸t ng­êi anh hïng lµ mét thµnh c«ng ®¸ng kÓ. H÷u ThØnh, NguyÔn §øc MËu,  Hoµng TrÇn C­ư¬ng, TrÇn Anh Th¸i, NguyÔn Linh KhiÕu… Nh­ng dÇn dÇn, trư­êng ca kh«ng ph¶i lµ c¸ch t×m tßi thÓ hiÖn, v× nã… dµi, c¶m xóc hay bÞ t·i máng; mÆt kh¸c, mét sè ngư­êi viÕt ch­ưa ®ñ néi lùc, l¹i còng chư­a hiÓu biÕt mét c¸ch thÊu ®¸o vÒ ®Æc trưng thÓ lo¹i. Bëi vËy nh÷ng t×m tßi vÒ thÓ lo¹i rÏ sang ng¶ kh¸c, phæ th«ng h¬n, ®¹i chóng h¬n, vµ còng thêi ®¹i h¬n.
Chóng t«i muèn nãi ®Õn c¸c bµi th¬ ng¾n. RÊt ng¾n. Ph¶i nãi r»ng trư­íc ®ã, chóng ta ®· cã nh÷ng c©u tôc ng÷ hÕt søc c« ®äng vµ ng¾n gän. Vµ nh÷ng bµi ca dao mµ chØ cã hai c©u. Mét c©u s¸u, mét c©u t¸m. Như­ng trong sù ph¸t triÓn cña th¬ ca, c¸i h×nh thøc ng¾n gän, c« ®äng ®ã ®· bÞ v­ưît qua. ChØ ®Õn b©y giê nã míi l¹i được ngư­êi ta ®Ó ý. Th¬ mét c©u, th¬ hai c©u, th¬ ba c©u xuÊt hiÖn trªn b¸o, trong c¸c tËp riªng. Cã ng­êi thÝch thó v× nh÷ng bµi th¬ ng¾n ë møc kØ lôc nh­ư kiÓu: Vî chång, xong (Xem: NguyÔn Hoµng S¬n - Tranh luËn V¨n häc, Nhµ xuÊt b¶n V¨n häc, 2000). Tuy nhiªn, trong truyÖn cã viÖc thi truyÖn ng¾n mi ni, th× trong th¬, người ta thi th¬ tø tuyÖt. Dï lµ ng¾n nh­ng còng ph¶i ®¶m b¶o cì bèn c©u th× míi ®ñ ®Ó c¶m xóc vµ trÝ tuÖ hoµ quyÖn. Nh­ưng ®ã còng chØ lµ mét c¸ch quan niÖm. NguyÔn Hoa ®· in tËp th¬ Tõ mét ®Õn t¸m (Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ th«ng tin, 1997), trong ®ã sè bµi th¬ 1 c©u cã 2, bµi 2 c©u cã 9, bµi 3 c©u chØ cã 2, chiÕm mét vÞ trÝ ®¸ng kÓ nhÊt lµ 4 c©u víi 62 bµi. NguyÔn Duy cã kh«ng Ýt c¸c bµi th¬ 2 c©u. Th¬ hai c©u, ba c©u cã thÓ dÔ dµng t×m thÊy trong phÇn lín c¸c tËp th¬ xuÊt b¶n gÇn ®©y. Nhµ th¬ NguyÔn Ngäc KÝ ®· thö nghiÖm vµ c«ng bè tËp th¬ “Kho¶nh kh¾c” (Nhµ xuÊt b¶n Héi nhµ V¨n, 2001) víi h¬n mét tr¨m bµi th¬ ba c©u. Nh­ vËy râ rµng nhu cÇu c« ®óc c¶m xóc, t¨ng cư­êng søc gîi ®· ®ư­îc hÇu hÕt c¸c nhµ th¬ ®Ó ý, tu©n thñ. Gần đây, có phong trào làm thơ Haiku theo kiểu Nhật. Các tác giả Đinh Nhật Hạnh, Phùng Gia Viên, Cao Ngọc Thắng, Nguyễn Duy Quý đã cho xuất bản những bài, những tập Haiku, được Chủ tịch Hiệp hội Haiku thế giới của Nhật bản, ông Ban’ya Natsuishi đánh giá cao. Tuy nhiên nếu Đinh Nhật Hạnh theo  hình thức Haiku sát hơn thì Nguyễn Duy Quý lại “cải biến” thành thơ ba dòng, có nhan đề như thơ Việt ( So sánh hai tập : Trăng Bùa của Đinh Nhật Hạnh, nxb Văn Học 2014 với Suy tưởng trước tàn phai của Nguyễn Duy Quý, nhà xuất bản Hội nhà văn 2014).
Trong sù t×m tßi ®æi míi nµy, kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn Th¸i B¸ T©n víi tËp Th¬ s¸u c©u (Nhµ xuÊt b¶n Lao §éng, 1997) víi 188 bµi vµ 65 bµi th¬ dÞch th¬ cæ TriÒu Tiªn. KiÓu th¬ s¸u c©u Ýt lêi, c©n xøng, dÔ g©y Ên t­ưîng vµ cã phong c¸ch gÇn gòi víi th¬ cæ ph­¬ng ®«ng ®ư­îc Th¸i B¸ T©n thÓ hiÖn kh¸ thµnh c«ng trong tËp. Tuy nhiªn, th¬ s¸u c©u cã trë thµnh mét h×nh thøc ®Ó c¸c nhµ th¬ ph¶i dông t©m thÓ nghiÖm hay kh«ng l¹i lµ viÖc kh¸c. S¸u c©u cña Th¸i B¸ T©n mçi c©u ®Òu 6 tiÕng vµ kh«ng cã nhan ®Ò. Cßn S¸u c©u cña NguyÔn Hoa th× cã nhan ®Ò, sè ch÷ trong mçi c©u khi th× 2, khi th× 4, khi 5 hay 6 tiÕng.
Sù c¸ch t©n vÒ thÓ lo¹i cßn ®­îc thÓ hiÖn trong nh÷ng t×m tßi vÒ cÊu tróc khæ th¬. Trưíc ®©y ng­êi ta chó ý ®Ôn khæ c©n ®èi 4 c©u, hoÆc khæ tù do kh«ng h¹n ®Þnh c©u ch÷. Nh­ưng cã lÏ víi Lª ThÞ M©y, chÞ b¾t ®Çu thÓ nghiÖm lo¹i khæ 3 c©u. §¸ng l­u ý lµ nh÷ng khæ th¬ 3 c©u cña Lª ThÞ M©y cã thÓ tån t¹i như­ mét bµi th¬ 3 c©u ®éc lËp. Cã kh¸ nhiÒu khæ th¬ nh­ư thÕ. VÝ như: Ngưêi tiÔn hån t«i hÑn cá g¨m. T«i ch¼ng nì ®©u, t«i ch¼ng gì. §em buån hai v¹t ®¾p thµnh ch¨n (Hên). Khæ th¬ 3 c©u còng cã thÓ thÊy trong th¬ Ph¹m C«ng Trø, NguyÔn Träng T¹o, NguyÔn Träng Hoµn, Bïi Kim Anh, Ph¹m §×nh ¢n…
Mét kiÓu cÊu t¹o khæ th¬ kh¸c còng kh¸ phæ biÕn lµ khæ hai c©u. §iÒu nµy Xu©n DiÖu ®· thÓ nghiÖm trong bµi BiÖt li ªm ¸i, §ªm tr¨ng ®­ưêng L¸ng. Tr­ưíc ®ã l¸c ®¸c cã ng­ưêi viÕt. Nh­ưng b©y giê th× nã trë thµnh mét hiÖn tư­îng phæ biÕn. NguyÔn Träng T¹o, Vò QuÇn Ph­ư¬ng… ®Òu viÕt th¬ cã khæ 2 c©u. Song cã lÏ phæ biÕn h¬n c¶ lµ sù ®an xen c¸c khæ 2,3,4 vµ cã khi mét c©u trong mét bµi th¬. §iÒu ®ã nãi lªn sù ®a d¹ng cña cÊu tróc bµi th¬. Cø ®Òu ®Òu ®èi s¸nh m·i 2 c©u th× còng lµ mét biÓu hiÖn cña sù gß bã. Bëi thÕ, sù linh ho¹t vµ phãng tóng, kh«ng h¹n ®Þnh sè c©u trong khæ, sè khæ trong bµi còng lµ mét biÓu hiÖn cña sù c¸ch t©n.
VÒ h×nh thøc th¬, còng cÇn nãi ®Õn mét t×m tßi cña NguyÔn Träng T¹o vÒ ®ång dao cho ng­êi lín. §ång dao truyÒn thèng thưêng gÇn víi vÌ vÒ sè ch÷. Cã thÓ lµ ba, bèn hoÆc n¨m ch÷ trong mét dßng. ThÕ như­ng NguyÔn Träng T¹o ®· nh©n ®«i lo¹i ®ång dao 4 ch÷. §ång thêi t¹o ra c¸c cÆp song song trong mét khæ như ®· nãi trªn. Tuy vËy, h×nh nh­ư kiÓu ®ång dao nµy còng cã mét c¸i g× ®ã s¾p ®Æt, nªn trong nh÷ng Thêi gian 1, L­ưu l¹c, Tù vÊn, Nçi nhí kh«ng tªn, NguyÔn Träng T¹o l¹i quay vÒ víi 4 ch÷ vµ 5 ch÷ quen thuéc cña ®ång dao th«ng th­ưêng. Ph¶i ®îi ®Õn Nư­¬ng th©n (Nhµ xuÊt b¶n V¨n ho¸ th«ng tin, 1999) NguyÔn Träng T¹o míi ph¸t triÓn, hoµn thiÖn ®ång dao cho ng­êi lín víi nh÷ng cÆp c©u t¸m ch÷ c©n ®èi nhÞp ch½n. Trong khi ®ã TrÇn Lan Vinh trë l¹i víi ®ång dao cho trÎ em. Nh÷ng bµi ®ång dao víi c¸ch b¾t vÇn cã vÎ tuú høng nh­ưng theo mét l«gic riªng, phï hîp víi lèi t­ư duy “dung d¨ng dung dΔ hån nhiªn, tù nhiªn cña con trÎ (Gäi m­ưa, nhµ xuÊt b¶n Thanh Niªn, 2002).
Th¸i B¸ T©n sau khi ®· dÞch hµng ngh×n trang th¬ nưíc ngoµi, ®· lµm mét tËp th¬ s¸u c©u häc kiÓu th¬ Xitgi«, l¹i c«ng bè tËp th¬ Bµn tay h×nh chiÕc l¸ víi 87 bµi toµn lµ th¬ n¨m ch÷. T¸c gi¶ cho r»ng h×nh thøc th¬ nµy giµu chÊt tr÷ t×nh, nh¹c tÝnh cao, dÔ ®i vµo lßng ng­ưêi. §©y còng lµ mét c¸ch trë l¹i víi thÓ th¬ truyÒn thèng cña d©n téc. ( Gần đây trên mạng, Thái Bá Tân làm rất nhiều thơ năm chữ kiểu châm ngôn, và xuất bản thành sách. Nhiều bài đọc lí thú).
Mư­în c¸c h×nh thøc th¬ n­ưíc ngoµi nh­ư xon nª, v« ®Ò, ban l¸t, bËc thang… còng lµ mét c¸ch lµm giµu thªm h×nh thøc thÓ hiÖn cña th¬.
§iÒu ®¸ng chó ý lµ trong khi mäi ng­ưêi cø viÖc thÓ nghiÖm víi nh÷ng ®æi míi vÒ h×nh thøc ®ñ lo¹i th× ngư­êi ta l¹i quay trë vÒ víi lôc b¸t cæ truyÒn. ViÖc xuÊt b¶n tuyÓn tËp lôc b¸t ViÖt Nam, viÖc thi th¬ lôc b¸t trªn b¸o Gi¸o dôc vµ Thêi ®¹i, b¸o V¨n NghÖ trÎ (n¨m 2002, nhµ xuÊt b¶n Héi nhµ v¨n in tËp th¬ 300 bµi lôc b¸t dù thi) ®· kh¼ng ®Þnh sù trưêng tån cña thÓ l¹i nµy. Mét ®iÒu lÝ thó nh­ưng còng ®¸ng ®Ó suy ngÉm lµ Tróc Th«ng, mét c©y bót tr¨n trë, t×m tßi nh­ưng bµi th¬ hay nhÊt cña anh l¹i chÝnh lµ bµi lôc b¸t Bê s«ng vÉn giã. §iÒu ®ã cho thÊy chÊt l­ưîng nghÖ thuËt cña t¸c phÈm kh«ng hÒ phô thuéc vµo c¸c yÕu tè c¸ch t©n. Chóng ta míi hiÓu v× sao cã ng­ưêi kh¨ng kh¨ng nãi chØ cã th¬ hay, chø kh«ng ph©n biÖt cò hay míi, b¶o thñ hoÆc c¸ch t©n.
Nh÷ng t×m tßi cña Hoµng H­ưng trong Ngùa biÓn, cña §Æng §×nh Hư­ng trong ¤ mai em, cña Lª §¹t trong Bãng ch÷, cña NguyÔn Quang ThiÒu trong Sù mÊt ngñ cña löa, Những người đàn bà gánh nước sông, Châu thổ; cña Tróc Th«ng trong Mét ngän ®Ìn xanh, cña Ph¹m C«ng Trø trong Cá may thi tËp, cña Th¸i B¸ T©n trong Th¬ s¸u c©u, Bµn tay h×nh chiÕc l¸, cña Hoµng Xu©n TuyÒn trong BÕn thêi gian vµ nhiÒu ngư­êi kh¸c n÷a, dï thµnh c«ng Ýt hay nhiÒu hoÆc ngay c¶ khi thÊt b¹i… ®Òu kh¼ng ®Þnh xu hưíng t×m tßi ®æi míi th¬.
Cã ng­ưêi lín tiÕng phª ph¸n diÔu cît nh÷ng t×m tßi nµy. Cã nhµ th¬ cho r»ng mäi sù t×m tßi ®æi míi vÒ ng«n tõ vµ nhÞp ®iÖu ®Òu lµ v« Ých. Song nÕu cã th¸i ®é b×nh tÜnh, chóng ta sÏ thÊy cÇn ph¶i ghi nhËn vµ khÝch lÖ mäi cè g¾ng. NÕu kh«ng cã sù thÊt b¹i, lµm sao cã thµnh c«ng.
3. Người thành công nhất nhưng
Nguyễn Quang Thiều là một gương mặt tìm tòi, đổi mới thơ thành công nhất trong vòng mấy chục năm qua.  Không chỉ ở phạm vi thơ Thủ đô, mà trong phạm vi cả nước. Chúng tôi đã có một bài dài phân tích những mặt thành công và những điều chưa thành công của cây bút này. ( Quân Đội nhân dân cuối tuần số số 955 ngày 20/4/2014). Chúng tôi chỉ muốn  nhấn mạnh rằng:
Tưởng tượng và liên tưởng ư?; Thơ văn xuôi ư?; Từ chối vần nhịp thông thường ư?  Sử dụng ngôn ngữ không đặc tuyển cho thơ và không sử dụng những quy phạm vần luật thơ truyền thống ư? Trùng điệp các thi ảnh ư? Ca ngợi làng quê, người phụ nữ, đất đai ( cánh đồng), ngọn lửa ư? Những giấc mơ như là mê sảng ư?  Đó không phải là cách đổi mới chỉ riêng thấy ở Nguyễn Quang Thiều, và đó cũng không phải là bí quyết để nhà thơ này thành công.
Vậy Nguyễn Quang Thiều  làm mới và thành công ở chỗ nào? - Chính là ở chỗ vận dụng tất cả các yếu tố đó một cách tổng hợp. Khi vận dụng một cách chừng mức và tỉnh táo, Nguyễn Quang Thiều thành công. Khi vận dụng quá đà, Nguyễn Quang Thiều thất bại. Tôi không cho rằng càng viết, càng đổi mới thì thơ Nguyễn Quang Thiều càng hay. Mà chỉ thấy khi không chừng mực, không tiết chế, say sưa với sự khác lạ, Nguyễn Quang Thiều tự làm hỏng thơ mình.
Thiết nghĩ  những người làm thơ thủ đô và cả nước, muốn đổi mới, cách tân thành công, không thể không suy ngẫm về bài học  từ Nguyễn Quang Thiều.
                                                                 Hà Nội, tháng 9/2014

Vì việc đổi phông chữ cho nên có thể còn một vài lỗi chưa sửa hết. Mong được thông cảm!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét