Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

VỌNG HỒN LIỆT SỸ ĐỒNG DANH

Đường Văn

VỌNG HỒN

LIỆT SỸ ĐỒNG DANH


Muộn, vọng viếng  hồn linh Liệt sỹ Nguyễn Văn Đường,
(TDP Hồng Ngự), quy nghĩa trang
phường Thụy Phương, sáng 9 – 11 – 2014.

ĐƯỜNG VĂN

Chúng mình trùng cả họ, tên,
Đứa xêm 66, thằng lên Thiên đường!
Mà nay mới được quy hương,
50 năm lẻ, hồn nương nẻo nào?!

Gió vàng se ngọn phi lao,
Tiễn trang dũng liệt, thanh cao, ngậm ngùi!
Nhang trầm, thầm viếng bạn tôi,
Lâm râm vọng khấn đôi hồi gần xa:

- Đường B chạnh nhớ Đường A*,
Đồng môn Đức Thắng* cũng là đồng danh.
Âm – dương cách trở ta, mình,
Siêu sinh cõi ấy, hồn đành… an nhiên!

Ta còn luyến chút trần duyên,
Nặng căn cõi tạm, chưa yên mọi bề!
Bao giờ hồn bạn vời đi?
Song Đường, song hạc vu vi… vô thường…!


  • Hồi học Tiểu học, THCS, để dễ phân biệt, các thầy giáo chủ nhiệm lớp gọi tôi là Đường B; bạn tôi nhiều tuổi hơn, lớn hơn chút ít, là Đường A.
  • Tên trường cấp 1 (TH), cấp 2 (THCS) xã Đông Ngạc những năm 1955 – 1970.


9 – 11 – 11 – 2014. ĐV


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét